Unerwienie czuciowe

Nerwy czuciowe mięśni szkieletowych prze­wodzą impulsy do komórek nerwowych znajdujących się w zwojach międzykręgowych lub jądrach czuciowych mózgu. Impulsy te powstają we włóknach nerwowych pod wpływem zmian fizycznych lub chemicz­nych zachodzących w mięśniach.

Informacje przesłane do ośrodkowego układu nerwowego z mięśni za pośrednictwem nerwów czuciowych odgrywają ważną rolę w kon­troli ruchów i napięcia mięśniowego oraz w wywoływaniu odrucho­wych reakcji innych narządów w czasie wykonywania pracy mięśnio­wej, np. reakcji układu krążenia.

Istotne znaczenie w kontroli ruchów i napięcia mięśniowego mają informacje wysyłane przez proprioreceptory mięśniowe. Do najważniejszych z nich należą tzw. wrzeciona mięśniowe wraż­liwe na rozciąganie mięśnia. Zbudowane są one ze specjalnego typu włókien mięśniowych, zwanych włóknami śródwrzecionowymi lub intrafuzalnymi. Są to komórki zawierające włókienka kurczli­we tylko w obwodowych częściach, natomiast część środkowa, stano­wiąca właściwy narząd receptorowy, jest pozbawiona zdolności kur­czenia się. Część środkowa włókna śródwrzecionowego opleciona jest przez włókno nerwowe dośrodkowe (czuciowe), w którym powstają im­pulsy pod wpływem rozciągania mięśnia.

Innego typu proprioreceptorami wrażliwymi na rozciąganie są na­rządy Golgiego (ciała buławkowate) występujące w ścięg­nach. Impulsy w tych receptorach powstają w czasie rozciągania ścięgna, np. przez kurczący się mięsień lub w wyniku uderzenia w ścięgno za pomocą młoteczka przy badaniu neurologicznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.