Czynnościowy podział mięśni szkieletowych

Mięśnie szkieletowe są to twory zbudowane z tkanki mięśniowej i łącznej, mające zdolność kurczenia się. Skurcze mięśni powodują wytwarzanie sił poruszających dźwignie zbudowane z kości i stawów.
Masa mięśni szkieletowych stanowi ok. 40% masy ciała. Anatomicz­nie w organizmie człowieka można wyróżnić ok. 400 mięśni. Czynności ruchowe rzadko wykonywane są za pomocą pojedynczych mięśni. Z fizjologicznego punktu widzenia bardziej uzasadniony jest więc po­dział układu mięśniowego na grupy mięśni wykonujących określone
ruchy, np. grupa zginaczy palców, prostowników stawu kolanowego itp.

Na ogół wyodrębnia się cztery grupy mięśni biorących udział w wy­konaniu ruchu: 1) mięśnie protagonistyczne, czyli podsta­wową^ grupę mięśni, których skurcz powoduje dany ruch w stawie, 2) mięśnie synergistyczne, które ułatwiają ten ruch i zwiększa­ją jego skuteczność (np. zgięcie grzbietowe w stawie promieniowo-nadgarstkowym ułatwia zaciskanie palców przy uchwycie jakiegoś przed­miotu), 3) mięśnie antagonistyczne, które wywierają na dźwignie kostne siłę skierowaną przeciwnie do kierunku ruchu i w ten sposób ograniczają zakres i szybkość ruchu, zwiększając jego pre­cyzję i płynność, oraz 4) mięśnie stabilizujące, które stabilizu­jąc stawy zapewniają utrzymywanie określonej pozycji ciała lub koń­czyn w czasie wykonywania ruchu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.