Budowa mięśni szkieletowych

Mięśnie szkieletowe zbudowane są z wydłużonych, walcowatych komórek mięśniowych, zwanych włóknami mięśniowy­mi, oraz z tkanki łącznej. Komórki i rozmieszczone pozakomórkowo włókna tkanki łącznej tworzą błony otaczające ko­mórki mięśniowe oraz mocne pasma łączące mięsień z kością, czyli ścięgna.

Wnętrze komórek mięśniowych wypełniają włókienka kurcz­liwe zbudowane z białek kurczliwych: aktyny i mio­zyny. Białka te ułożone są w cytoplazmie w bardzo regularny spo­sób, powodujący w obrazie mikroskopowym mięśnia poprzeczne prążkowanie.

Włókienka kurczliwe podzielone są – przez prostopadle do ich dłu­giej osi ułożone błony — na odcinki długości ok. 2,5 nm, zwane sar­komerami. Środek sarkomeru zajmują grube nici miozyny (prążek ciemny), natomiast części obwodowe – cień­sze włókienka aktyny (prążek jasny) zachodzące pomiędzy nici miozyny.

Nici miozyny mają liczne, regularnie rozmieszczone wypust­ki poprzeczne zwane mostkami, które w czasie skurczu mięśnia łą­czą się z włókienkami aktyny. Włókienka aktyny zbudowane są z czą­steczek białka tworzących strukturę przypominającą podwójny, skrę­cony sznur korali. Do cząsteczek aktyny przylegają cząsteczki białek regulatorowych: troponiny i tropomiozyny. Białka te tworzą kompleks uniemożli­wiający łączenie się nici miozyny z aktyną wtedy, kiedy mięsień pozo­staje w spoczynku.

W cytoplazmie komórek mięśniowych, pomiędzy włókienkami kurcz­liwymi, rozmieszczone są liczne mitochondria, a na obwodzie komórki kilka do kilkunastu jąder komórkowych. Ponadto w komórkach tych występują liczne ziarna glikogenu i kuleczki tłuszczu, bogata sieć sia­teczki śródplazmatycznej (endoplazmatycznej) oraz czerwony barwnik — mioglobina, który ma zdolność wiązania tlenu, podobnie jak hemoglobina w krwinkach czerwonych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.