Archive for Maj, 2012

Higiena miast i osiedli

Wzrost liczby ludności i rozwój przemysłu prowadzą do powstawa­nia aglomeracji miejsko-przemysłowych, w których często istnieją wa­runki niekorzystne dla życia i zdrowia człowieka (zanieczyszczenia py­łowe, chemiczne i bakteriologiczne powietrza, nadmierny hałas, brak terenów rekreacyjnych itp.). Przy projektowaniu i rozbudowie miast niezbędne jest zatem uwzględnienie zaleceń higieniczno-sa­nitarnych. Teren przeznaczony pod zabudowę miejską powinien: 1)  być suchy i [...]

Gleba

Gleba jest to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, pow­stała w wyniku działania czynników atmosferycznych, mikroorganiz­mów glebowych i gospodarki człowieka. W skład gleby wchodzi: 45% składników mineralnych, 5% składników organicznych, przeciętnie 30% wody i 20% powietrza. Niektóre pierwiastki chemiczne występują w glebie w znacznych ilościach (np. krzem, glin), inne w ilościach śla­dowych (np. mangan, kobalt). Składniki mineralne [...]

Sposoby zaopatrywania ludności w wodę

Zaopatrzenie miejscowe opiera się głównie na wodzie podziemnej. Jej jakość zależy od głębokości źródła wody oraz od rodzaju gleby. Studnia powinna odpowiadać następującym warun­kom: posiadać głębokość co najmniej 6 m, mieścić się na terenie nie przepuszczającym wody, wzniesionym w stosunku do otoczenia, mieć cembrowinę nieprzepuszczalną do głębokości 6 m oraz wystającą ok. 1 m powyżej [...]

Metody odkażania wody

Można je podzielić na fizyczne i che­miczne. Z czynników fizycznych działanie bakteriobójcze wykazują: temperatura, promieniowanie nadfioletowe i ultradźwięki. Z czynni­ków chemicznych stosuje się chlor i jego pochodne oraz ozon. Metody fizyczne. Ogrzanie wody do wrzenia i gotowanie przez 10 min zabija bakterie w formie wegetatywnej (ale nie wirusy). Efekt działania promieni nadfioletowych (o długości fali [...]

Wskaźniki bakteriologiczne

Większość drobnoustrojów występu­jących w wodzie jest nieszkodliwa dla zdrowia. Z grupy bakterii saprofitycznych szczególnie duże znaczenie ma pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), żyjąca w jelicie grubym. Najczęściej jest ona nieszkodliwa dla organizmu, ale służy jako wskaźnik zanieczyszczenia wody towarzyszącymi bakteriami chorobotwórczymi. Bakterie chorobotwórcze żyją w wodzie przeciętnie kilka dni (najdłużej do miesiąca). Niebezpieczne dla zdrowia są [...]

Wskaźniki chemiczne

Zalicza się do nich: utlenialność wody oraz zawartość w niej związków azotowych i chlorków. Jeśli wskaźniki te przekraczają ściśle określone wartości, świadczy to o zanieczyszczeniu ściekami komunalnymi. Utlenialność określa orientacyjnie stopień zanieczyszczenia wody związkami organicznymi i dla wody pitnej nie może być większa niż 3 mg 02/dm3. Dokładniejsze określenie zanieczyszczenia wody związkami organicznymi można uzyskać [...]

Woda do picia i potrzeb gospodarczych

Woda ta powinna być klarowna, bezbarwna, bez smaku i zapachu, bez drobnoustrojów chorobotwórczych, związków trujących i niepożąda­nych ze względów gospodarczych, powinna zawierać składniki potrzeb­ne organizmowi (np. jod, fluor), powinna być łatwo dostępna i zabezpie­czona przed zanieczyszczeniem. Bardziej szczegółowe kryteria określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „W sprawie wa­runków, jakim powinna odpowiadać woda do picia [...]

Woda

Woda jest jednym z podstawowych elementów środowiska i odgrywa dużą rolę w życiu człowieka. Organizm człowieka, zawierający 65% wody, wydala dziennie przez płuca, nerki i skórę ok. 2 l wody i mniej więcej taką samą jej ilość przyjmuje z pożywieniem i płynami. W organizmie człowieka woda pełni funkcje fizjologiczne, ponadto jest człowiekowi niezbędna do utrzymania [...]

Hałas

Każdy dźwięk słyszalny uznany za nieprzyjemny lub niepożądany określa się jako hałas. Ucho ludzkie jest wrażliwe na dźwięki o czę­stotliwości drgań od 16 do 20000 Hz (1 Hz = 1 cykl drgań na 1 sekun­dę). Fale o częstotliwości mniejszej niż 16 Hz, nazywane infra- dźwiękami, o częstotliwości większej niż 20000 Hz, nazywane ultradźwiękami, są niesłyszalne. [...]

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery pochodzą przede wszystkim z przemysłów energetycznego, górniczego, hutniczego i materiałów bu­dowlanych oraz z palenisk domowych. Najbardziej szkodliwe działanie wywierają cząstki pyłu o rozmiarach mniejszych niż 5/im, gdyż mogą przedostawać się do pęcherzyków płucnych. Dopuszczalne ilości pyłu opadającego nie powinny przekraczać dla obszarów specjalnie chronionych, do których zalicza się uzdrowiska oraz parki narodowe, [...]