Archive for Maj, 2012

Warunki sanitarno-higieniczne środowiska szkolnego

Specyfiką populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest jej plastyczność i podatność zarówno na pozytywne, jak i negatywne wpływy środowiska. Ponieważ dziecko spędza w szkole czy przedszko­lu wiele godzin dziennie, należy zapewnić mu właściwe warunki w tych środowiskach. Dlatego bardzo ważne jest właściwe usytuowanie budynku, odpowiednie jego zagospodarowanie, wyposażenie wnętrza oraz wyposażenie terenu zewnętrznego, [...]

Higiena nauczania

Higiena nauczania obejmuje zagadnienia nadzoru nad proce­sem nauczania i ma głównie na celu ochronę ucznia przed ujemnymi zjawiskami związanymi z pracą szkolną. Prawidłowo opracowany, tzn. zgodny z wymaganiami higieny, plan zajęć szkolnych i pra­cy szkolnej powinien uwzględniać fizjologiczny rytm aktywności dziecka, jego wydolności nie tylko w układzie dziennym, ale również tygodniowym, miesięcznym i rocznym oraz [...]

Wychowanie zdrowotne

Wychowanie zdrowotne polega na: 1) wytwarzaniu nawyków związa­nych z ochroną i doskonaleniem zdrowia, 2) kształtowaniu postaw i stylu życia sprzyjającego zdrowiu, 3) pobudzaniu zainteresowań spra­wami zdrowia oraz 4) pogłębianiu wiedzy o potrzebach zdrowotnych, łącznie z umiejętnościami korzystania z pomocy służby zdrowia. Działa­nia te odnoszą się zarówno do spraw własnego zdrowia, jak i otoczenia, a więc [...]

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne stanowi część procesu wychowania ogólnego. Można je określić jako system wszechstronnego, pozytywne­go oddziaływania na organizm dziecka poprzez kompleks czynników fizycznych i psychicznych. Wychowanie fizyczne ma największe zna­czenie w okresie, kiedy rozwijają się i kształtują poszczególne narządy i układy organizmu, a zwłaszcza w okresie przedszkolnym i w drugiej dekadzie życia. Do podstawowych funkcji wychowania [...]

HIGIENA SZKOLNA

Higiena szkolna, nazywana coraz powszechniej medycyną szkolną z uwagi na rangę zagadnień zdrowotnych, zajmuje się, mó­wiąc najogólniej, przystosowaniem środowiska szkolnego do potrzeb rozwojowych i zdrowotnych ucznia oraz adaptacją dzieci i młodzieży do wymagań szkoły. Do zakresu działalności praktycznej higieny szkolnej należy głównie kontrola i nadzór nad: 1) rozwojem i zdrowiem ucznia, 2) wychowa­niem fizycznym, 3) [...]

Ochrony osobiste

Stosowane są również, gdy zawodzą inne sposo­by eliminowania zagrożeń dla zdrowia. Należą tu hełmy, ochronniki słuchu dla osób narażonych na hałas o natężeniu powyżej 90 decybeli, rękawice ochronne zapobiegające oddziaływaniom czynników chemicz­nych, wibracji czy urazom mechanicznym. Często są stosowane okula­ry i osłony chroniące wzrok przed promieniowaniem podczerwonym lub nadfioletowym oraz osłaniające oczy przed urazami. Przy [...]

Ochrona zdrowia pracownika

Profilaktyka techniczna. Najważniejsze znaczenie w ochronie zdrowia osób pracujących, zwłaszcza w przemyśle, ma profilakty­ka techniczna, ponieważ przyczynia się do likwidacji źródeł ryzy­ka zawodowego związanego z pracą. Ma ona chronić pracownika przed działaniem niepożądanych czynników chemicznych i fizycznych, a niekiedy biologicznych (tzw. zakażenia zawodowe), a także zmniej­szać uciążliwości związane ze sposobem wykonywania pracy — po­przez wyeliminowanie [...]

Choroby zawodowe

Przekraczanie norm higienicznych w środowisku pracy może prowa­dzić do rozwoju chorób zawodowych. Znaczenie ma tutaj również wrażliwość osobnicza, która decyduje o dużym zróżnicowaniu odpor­ności na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych. Choroby zawodowe, których rozpoznanie stanowi podstawę do specjalnych świadczeń na rzecz poszkodowanego pracownika, wy­mienione są w wykazie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 XI 1983 [...]

ŚRODOWISKO PRACY A ZDROWIE

Większość ludzi spędza w miejscu pracy 1/3 swojej zawodowo czyn­nej części życia. Obciążenia wynikające z pracy i warunków, w jakich jest wykonywana, mają istotny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Ujemny wpływ na zdrowie niektórych czynników zawodo­wych od dawna budził zainteresowanie. Już w XVII w. włoski lekarz Ramazzini w dziele swym De morbis artificum diatriba [...]

Higiena mieszkań

Złe warunki mieszkaniowe same przez się lub w połączeniu z innymi niekorzystnymi czynnikami wpływają ujemnie na stan zdrowia mie­szkańców. Stwierdzono wyraźną korelację umieralności niemowląt z warunkami mieszkaniowymi. Przeludnienie mieszkania o złym mikro­klimacie, wilgotne, zimne, pozbawione promieni słonecznych i źle prze­wietrzone wpływają ujemnie na rozwój fizyczny i umysłowy dzieci oraz młodzieży i sprzyjają występowaniu ostrych chorób [...]