ANATOMIA

Anatomia jest nauką o budowie i kształcie ciała ludzkiego. Wyodrębnia się w niej anatomię makroskopową, która bada i opisuje organizm widziany gołym okiem, bez użycia przyrządów po­większających, oraz anatomię mikroskopową, zajmującą się badaniem przy użyciu mikroskopu struktury tkanek (histologia) oraz poszczególnych komórek (cytologia). W zależności od metody badania i opisywania budowy ciała, w anatomii makroskopowej odróż­nia się kilka kierunków.

Anatomia opisowa przedstawia wyniki swych badań opisowo. Mogą one dotyczyć poszczególnych narządów lub grup narządów, czyli układów. Anatomię opisową, zwaną dawniej normalną, obecnie na­zywa się anatomią prawidłową. Znajomość prawidłowej budo­wy narządów i układów pozwala określić różnorodne w niej odchyle­nia i nieprawidłowości. Mówi się wtedy o anatomii patolo­gicznej. Metodą opisową posługuje się również anatomia to­pograficzna, zajmująca się rozmieszczeniem oraz wzajemnym sto­sunkiem narządów ciała. Gdy przedmiotem badania i opisywania są okolice ciała ważne dla chirurgii, nosi ona nazwę anatomii chi­rurgicznej. Nauka badająca proporcje ciała, rzeźbę powierzchni żywego organizmu oraz wpływ narządów leżących pod skórą na ze­wnętrzne kształty ciała, zwana jest anatomią plastyczną.